مشاور امور ایثارگران
جستجو
بخشنامه ها
قانون اصلاح بند(و) ماده 44 قانون برنامه پنجساله پنجم در خصوص اولويتهاي استخدامي ايثارگران
قانون اصلاح بند(ب) ماده 44 قانون برنامه پنجساله پنجم در خصوص تامين هزينه درماني ايثارگران
نحوه و چگونگي اعمال دارندگان مدرك ديپلم افتخاري براي جانبازان و فرزندان شهيد
آئين نامه و دستورالعمل اجرايي پرداخت هزينه اياب و ذهاب و سفرهاي درماني سال 91
آيين نامه دندانپزشكي و ايمپلنت سال 91
دستورالعمل بيماريهاي صعب العلاج سال 91
تقسيم بندي انواع سرفصل تجهيزات پزشكي سال 91
دستورالعمل تخصيص دستگاه گلو كومتر سال 91
دستورالعمل تخصيص بالابر سال 91
آئين نامه تخصيص تجهيزات كمك شنيداري سال 91
آئين نامه تخصيص تخت خواب و تشك رو تختي سال 91
آئين نامه تخصيص تشكچه روي ويلچر سال 91
آئين نامه تخصيص عينك - لنز سال 91
جدول سقف زماني تخصيص تجهيزات توانبخشي و ارتز و پروتز سال 91
آئين نامه تخصيص اقلام مصرفي-بهداشتي سال 91
آئين نامه تخصيص تجهيزات پزشكي مورد نياز در اكسيژن تراپي سال 91
آئين نامه تخصيص تجهيزات لوازم مصرفي درماني سال 91
آئين نامه تخصيص ويلچر ايستا سال 91
آئين نامه تخصيص تشك مواج سال 91
آئين نامه تخصيص دوچرخه ثابت سال 91
جدول سقف پرداخت هزينه هاي تجهيزات پزشكي در سال 91 جهت جامعه هدف
آئين نامه تخصيص عصا سال 91
آئين نامه تخصيص توالت فرنگي سيار سال 91
نقدي كردن خدمات تجهيزات پزشكي سال 91
آئين نامه تخصيص ويلچر سال 91
قرارداد و تعهدات بيمه سال 90
آئين نامه دارويي سال 90
تقسيم بندي انواع سرفصل تجهيزات پزشكي سال 90
آئين نامه تخصيص اقلام مصرفي- بهداشتي سال 90
آئين نامه تخصيص تجهيزات لوازم مصرفي درماني سال 90
آئين نامه نامه تخصيص ويلچر سال 90
آئين نامه تخصيص ويلچر ايستا سال90
آئين نامه تخصيص تشك مواج سال90
آئين نامه تخصيص تخت خواب و تشك رو تختي سال 90
آئين نامه تخصيص تشكچه روي ويلچر سال 90
آئين نامه تخصيص عصا سال 90
آئين نامه تخصيص توالت فرنگي سيار سال 90
آئين نامه تخصيص دوچرخه ثابت سال 90
آئين نامه تخصيص تجهيزات پزشكي مورد نياز در اكسيژن تراپي سال 90
آئين نامه تخصيص تجهيزات كمك شنيداري سال 90
آئين نامه تخصيص عينك - لنز سال 90
دستورالعمل تخصيص دستگاه گلو كومتر سال 90
دستورالعمل تخصيص بالابر سال 90
جدول سقف زماني تخصيص تجهيزات توانبخشي و ارتز و پروتز سال 90
آئين نامه و دستورالعمل اجرايي واسيناسيون سال 90
آئين نامه و دستورالعمل تامين ( تعيين ) همراه براي جانبازان و ايثارگران در اعزامهاي درماني سال 90
آئين نامه دندانپزشكي و ايمپلنت سال 90
آئين نامه و دستورالعمل اجرايي پرداخت هزينه اياب و ذهاب و سفر هاي درماني سال 90
ليست خدمات واريزي از طريق فيش حقوقي سال 90
سقف هزينه اقلام تجهيزات پزشكي جهت سال 90
نقدي كردن خدمات تجهيزات پزشكي سال 90
فهرست الفبايي داروهاي ايران
آئين اجرايي قانون حالت اشتغال ايثارگران
شرايط ايجادپست همطراز براي جانبازان
تسهيل شرايط استخدامي جانبازان
قانون اصلاح قانون نحوه بازنشستگي جانبازان
قانون حمايت از آزادگان
اعمال امتيازات ايثارگري براي كاركنان قراردادي
ماموريت آموزشي ايثارگران
كسورات بازنشستگي آزادگان 1
كسورات بازنشستگي آزادگان 2
دستورالعمل تكريم ايثارگران
اعطاي امتيازات ايثارگري
محاسبه سه چهارم خدمت كاركنان وظيفه در جبهه به عنوان خدمت داوطلبانه بمنظور بهره مندي از مزاياي فوق العاده ايثارگري
آئين نامه مسكن آزادگان،جانبازان و خانواده معظم شهدا
تبديل وضعيت فرزندان شهدا به رسمي و قطعي و...
آئين نامه اجرايي ماده 228 قانون برنامه پنجم
نحوه احتساب امتيازات اجتماع حالات ايثار گري
قانون اصلاح بند ( و ) ماده 44 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران
قانون نحوه بازنشستگي جانبازان انقلاب اسلامي و معلولين عادي و شاغلين مشاغل سخت و زيان آور
آئين نامه اجرايي قانون اصلاح بند (ب) ماده 44 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه
آئين نامه اجرايي بند(م) ماده 44 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه
بيمه بازنشستگي رزمندگان،كاركنان سپاه پاسداران و كميته انقلاب اسلامي ( سابق)
مطالبات آزادگان شاغل و بازنشسته شركتها ، بانكها و بيمه هاي دولتي
ايجاد پست همترازي براي فرزندان معزز شاهد
آئين نامه و دستورالعملهاي اجرايي در خصوص هزينه درماني ايثارگران ( شامل 2 پيوست )
پيوست 1 آئين نامه دندانپزشكي و ايمپلنت 91
پيوست 2 آئين نامه و دستورالعمل اجرايي پرداخت هزينه اياب و ذهاب و سفر
تمديد مهلت اعتبار كارت شناسايي ايثارگران
آئين نامه اجرايي قانون اصلاح بند ( ب ) ماده 44 قانون برنامه پنجم توسعه
بهره مندي جانبازان حالت اشتغال از مزاياي رفاهي و خدماتي
بخشنامه كسر خدمت ايثارگري - تاريخ درج 12/05/92
بخشنامه مرخصي استحقاقي اسراء و رزمندگان - تاريخ درج 92/07/27
قانون تفسير بند ب ماده 44 برنامه پنجم توسعه - تاريخ درج 02/09/92 ضميمه 1 ضميمه 2 ضميمه 3
درخصوص تسهيلات كسري خدمت ايثارگري
تبديل وضعيت استخدامي نيروهاي قراردادي و پيماني ( جانباز) و ( فرزند شهيد)-تاريخ درج 30/09/92
در خصوص آيين نامه تعيين مصاديق شهيد و در حكم شهيد- تاريخ درج 30/09/92
در خصوص نحوه احتساب امتيازات اجتماع حالات ايثارگري - تاريخ درج 30/09/92
چگونگي اجراي قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران مصوب 2 /10/ 1391
در خصوص فوق العاده ايثارگري - تاريخ درج 14/10/92
ماموريت آموزشي جانبازان،آزادگان،رزمندگان ،فرزندان شهدا و فرزندان جانبازان
در خصوص جانبازان فاقد مدارك باليني - تاريخ درج 03/12/92
در خصوص جبران كاهش حقوق و مزاياي جانبازان به واسطه تغيير پست سازماني
تلفيق جبهه و جانبازي و آزادگي - تاريخ درج 17/01/93
قانون جامع ايثارگران - تاريخ درج 2/2/93
تبديل وضعيت ايثارگران شاغل پيماني- تاريخ درج 27/2/93
ابلاغ قانون تبصره 3 ماده 9 تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان(پست همتراز) - تاريخ درج 27/2/93
ماده 27 قانون بودجه سال 93 - درج در تاريخ 25/3/93
معافتها و تخفيفات قابل ارائه به ايثار گران در امور مربوط به ساخت و ساز
در ارتباط با لازم الاجرا بودن آراي صادره توسط كميسيون ماده 16 رسيدگي به شكايات جانبازان
آيين نامه تعيين و احراز مصاديق عملي شهيد در حكم شهيد و ساير مصاديق ايثارگري تاريخ درج 18/8/93
سنوات ارفاقي فرزندان شهدا - تاريخ درج 28/8/93
در خصوص طرح استفساريه تبصره 3 ماده 9 قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي - تاريخ درج 28/8/93
تصويب نامه هيات وزيران در خصوص ماده 11 قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران - تاريخ درج 17/10/93
معافيت ايثارگران از پرداخت هزينه هاي صدور پروانه ساختماني و عوارض شهرداري و نوسازياين - تاريخ درج 15/11/93
قانون جديد ايثارگران در سال 1394 - تاريخ درج 94/03/03
پرداخت 100%كسورات بيمه همگاني و مكمل خانواده شاهد،جانبازان،آزادگان و افرادتحت تكفل واجدشرايط آنان - تاريخ درج 94/04/06
قانون نحوه بازنشستگي جانبازان - تاريخ درج 94/04/24
شاخصهاي ايثار و شهادت و آمار ايثارگران - تاريخ درج 94/05/31
سند راهبردي رزمندگان - تاريخ درج خبر 94/05/31
بخشي از ماده 51 قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران - تاريخ درج خبر 94/05/31


 
1395/02/27
آدرس پستي: سمنان - بلوار بسيج - استانداري سمنان    كدپستي استانداري:  3514799611    تلفن : 2129113  دورنگار:33443507
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به مشاور امور ایثارگران استانداری سمنان می باشد.
Powered by DorsaPortal